Algemene Voorwaarden

Jouw relatie als gebruiker met ons, Hashtagtwo (handelsmerk van Bond Textile Research B.V. met KvK-nummer: 50071157), is aan deze Algemene Voorwaarden, samen met de verwijzingen die ze bevatten, onderworpen en worden hierna genoemd: de Voorwaarden. Lees dit document aandachtig door, voordat je via de website een abonnement afsluit, om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden die op het moment van toepassing zijn, begrijpt.

 

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@hashtagtwo.nl of per post:
Hashtagtwo
Mercuriusplein 1
5971 LW Grubbenvorst

We zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0) 77 220 3003.
Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. Deze Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 22 februari 2022.

 

 

1.Definities

in onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Hashtagtwo (handelsmerk van Bond Textile Research B.V. met KvK-nummer: 50071157) Mercuriusplein 1, 5971 LW Grubbenvorst.

De gebruiker: Jij (“je”, “jou”, “jouw”) – iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Hashtagtwo een abonnement afsluit
Service: alle handelingen die nodig zijn voor het aanbieden de abonnementen.
App: Hashtagtwo app, een eigen applicatie voor het maken van benodigde 3D scans.
Website: de website van Hashtagtwo, https://hashtagtwo.nl
Abonnement: overeenkomst tussen deelnemer en Hashtagtwo (handelsmerk van Bond Textile Research B.V.) en jou (degene de gebruikt maakt van onze services)
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Hashtagtwo die van toepassing zijn op elk abonnement
Einddatum: de datum waarop het abonnement eindigt door opzegging.
Prothese(s): de door Hashtagtwo, op grond van de overeenkomst aan deelnemer ter beschikking gesteld, voor gebruik door gebruiker in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

 

 

2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle abonnementen, en overige verplichtingen tussen jou en ons, en sluiten alle andere voorwaarden uit. Ongeacht of die door jou of derden zijn verstrekt, tenzij Hashtagtwo daarmee eerder schriftelijk akkoord is gegaan. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je van ons abonnement gebruik maakt.

 

 

3. Abonnement

3.1 Gebruiker mag voor de duur van het gekozen abonnement gebruik maken van onze service waarbij een op maat gemaakte prothese(s), box en retourenveloppen ter beschikking worden gesteld.
3.2 Hashtagtwo houdt zich het recht voor het abonnement per direct te beëindigen.
3.3 De ter beschikking gestelde materialen zoals prothese, box en retourenveloppen blijven eigendom van Hashtagtwo. Op deze manier zorgen we ervoor dat we oneindig kunnen hergebruiken.
3.4 Doorverkopen of verhuren is verboden.
3.5 Er bestaan 3 verschillende service abonnementen We maken hierin geen verschil in service en kosten, want uiteindelijk kun jij er ook niks aan doen dat je een deel – 1 borst of helemaal geen borsten over hebt en of je een hele kleine of een hele grote cup hebt. Je betaalt per service en niet per borst of volume. Vóór de ingreep Service Wacht je nog op een ingreep dan bestaat de mogelijkheid om alvast je borsten vast te leggen middels de Hastagtwo App, we hebben dan al de digitale beelden. Na de ingreep kunnen we verschillende protheses aanbieden tijdens de genezing, de eerste kun je vrij snel – na 10 dagen dragen deze maken we hol en heel zacht zodat je litteken kan genezen, zodra je eraan toe bent kunnen we kijken dat we de volgende iets minder hol en wat meer passend op je lichaam maken. Dit valt gewoon onder de verschillende services, je betaalt niks extra’s voor de protheses die je nodig hebt. 

Service 1 – wil zeggen 1 oplossing per jaar voor jou – je betaalt € 15,- per maand gedurende 1 jaar. Bij deze service ontvang je 1 prothese als je nog 1 borst hebt, 2 protheses als je 0 borsten hebt of een deelprothese per jaar. 

Service 2 – wil zeggen 2 oplossingen per jaar voor jou – je betaalt € 22,50 per maand gedurende 1 jaar. Bij deze service kun je 1x extra wisselen, je ontvangt dus twee protheses (of vier) gedurende de looptijd van je jaarabonnement. Je stuurt de “oude” prothese retour en kunt dan een nieuwe prothese ontvangen. Is de maat nog goed dan hebben we geen nieuwe scanbeelden nodig en anders maken we de nieuwe aan de hand van nieuwe scanbeelden of voorkeuren. 

Service 3 – wil zeggen 2x Service 1 ofwel 2x dezelfde oplossing voor jou – je betaalt € 30 per maand gedurende 1 jaar. Bij deze service krijg je direct een extra prothese geleverd, kan in een andere kleur of met andere voorkeuren die je dan als reserve kunt gebruiken of voor een andere BH. 

3.6 Abonnement verlening met dezelfde prothese: Past de prothese(s) na een jaar nog goed bij je dan kun je daarna je abonnement per maand met korting verlengen. Service 1 verlengt kost dan € 10 per maand Service 2 verlengt kost dan € 17.50 per maand Service 3 verlengt kost dan € 25 per maand Wil je na een tijdje toch wel een nieuwe prothese dan stuur je de oude retour en kies je opnieuw jouw abonnement service.

 

 

4. Voorwaarden

4.1 Gebruiker maakt normaal gebruik van de prothese en de box en zorgt hier goed voor.
4.2 Prothese en de box zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.
4.3 De prothese, box en retourenveloppen blijven te allen tijde eigendom van Hashtagtwo.
4.4 Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
4.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Hashtagtwo.
4.6 Gebruiker moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten.

 

 

5. Materiaal

Ons materiaal is zacht, luchtig, recyclebaar en waardevol. Daarom willen we eigenaar blijven van onze producten en ervoor zorgen dat ze oneindig hergebruikt kunnen worden.

 

 

6. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Gebruiker sluit voor minimaal 1 jaar (12 maanden) een abonnement af. Na 1 jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzeggen dient te gebeuren per mail één maand vóór de start van de opvolgende Hashtagtwo periode.
6.2 Gebruiker heeft na opzegging tot de einddatum recht op het gebruik van de prothese en box en de plicht om de kosten van het abonnement te voldoen.
6.3 Gebruiker stuurt de prothese(s) en box uiterlijk op de einddatum retour aan Hashtagtwo door gebruik te maken van de door Hashtagtwo ter beschikking gestelde retourenveloppen en labels.
6.4 Na inlevering van de in 5.3 genoemde materialen eindigen alle rechten van de gebruiker op grond van het abonnement onverminderd de verplichting van gebruiker om de volledige abonnementskosten tot de einddatum te voldoen.
6.5 Voordat prothese(s) en box is ingeleverd bij Hashtagtwo kan de gebruiker te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het abonnement weer activeren.
6.6 De looptijd van een abonnement is onbeperkt.

 

 

7. Boetebepaling

Wanneer de prothese(s) en box niet binnen de termijn van 30 dagen na beëindiging (einddatum) van het contract of na een abonnement switch bij Hashtagtwo is ingeleverd, behoudt Hashtagtwo het recht om een boete in rekening te brengen ter compensatie van de materialen. Deze boete is afhankelijk van het type abonnement zie 3.5 De boete kan oplopen tot € 1600.

 

 

8. Leveringen

Doorlooptijden zijn slechts schattingen en niet op enige manier gegarandeerd. Onregelmatige en onvoorspelbare factoren zoals machinestoring, stroomuitval en overmacht kunnen ertoe leiden dat bestellingen een aantal dagen worden uitgesteld.

 

 

9. Betalingen

9.1 Gebruiker is verplicht om bij het afsluiten van een abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso (Ideal / SEPA) van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
9.2 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Als het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Hashtagtwo een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van gebruiker.

 

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Alle gebruikte materialen zijn op veiligheid gecontroleerd door Hashtagtwo en hebben bij normaal gebruik geen negatieve invloed op het menselijk lichaam. Het door ons gebruikte materiaal is geschikt voor medical grade toepassingen.
10.2 Het gebruik van de protheses is voor eigen risico van de gebruiker.
10.3 Indien Hashtagtwo aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
10.4. Indien Hashtagtwo aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 

11. Wijziging

11.1 Hashtagtwo behoudt zich het recht voor om de kosten van een abonnement te wijzigen.
11.2 Gedurende de looptijd van een abonnement met gebruiker zullen de kosten niet gewijzigd worden.
11.3 Actuele prijzen van de service abonnementen staan op de website vermeldt.
11.4 Hashtagtwo is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.hashtagtwo.nl en per e-mail aan gebruiker. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de gebruiker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heeft gebruiker die consument is de bevoegdheid het abonnement te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zullen treden.
11.5 Hashtagtwo heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op gebruiker over te dragen aan derden.

 

 

12. Niet nakomen verplichtingen

12.1 Hashtagtwo heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan gebruiker, als:

  • gebruiker in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement; 
  • gebruiker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van gebruiker wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard; 
  • gebruiker onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; 
  • gebruiker naar het oordeel van Hashtagtwo misbruik maakt van de door Hashtagtwo geboden service; 
  • gebruiker opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Hashtagtwo, dan wel 
  • gebruiker anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het abonnement na te kunnen komen.

12.2 Gebruiker heeft het recht het abonnement per direct te beëindigen als Hashtagtwo haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 

 

13. Privacy

13.1 Hashtagtwo vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Hashtagtwo dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.hashtagtwo.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@hashtagtwo.nl.

 

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderszins met de Producten verbonden merken, productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Hashtagtwo. De gebruiker erkent het eigendomsrecht van Hashtagtwo op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de gebruiker zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.

 

 

15. Herroepingsrecht

De Boops die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing (Burgerlijk Wetboek boek 6 artikel 230p.f.1). Echter bij twijfel ga met ons in gesprek en neem contact op via info@hashtagtwo.nl

 

 

16. Toepasselijk Recht

Geschillen 16.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

www.hashtagtwo.nl Versie 01-03-2022